• System Informacji Przestrzennej

  Informatyzacja Geodezji i baz informacji mających swoje odniesienie do przestrzeni geograficznej

  Logowanie do systemu
 • Geoportal powiatowy

  Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

  Logowanie do systemu
 • Portal E-learningowy

  Internetowa platforma informacyjno szkoleniowa w zakresie obsługi i pracy z produktami projektu „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”

  Dowiedz się więcej

Witamy

Opis projektu Projekt pn. „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim” realizowany przez Powiat Chełmski w latach 2012-2014 współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. Realizacja projektu dotyczy budowy w Starostwie Powiatowym w Chełmie infrastruktury systemu informacji przestrzennej (SIP) we wszystkich jego aspektach: informacyjnym (budowa i aktualizacja baz danych), funkcjonalnym (budowa i wdrożenie dedykowanych aplikacji i portali) i technicznym (zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania podstawowego). W wyniku realizacji projektu powstaną bazy danych wspomagające działania związane z zarządzaniem Powiatem oraz zapewniające w świadczenie usług w formie elektronicznej wraz ze zwiększeniem ich zakresu, dostępności i jakości, szczególnie pod kątem wykorzystania informacji przestrzennej. Gromadzone w SIP dane przestrzenne i opisowe będą dostępne w postaci zintegrowanej dla użytkowników wewnątrz Starostwa (sieć lokalna), jak również dla użytkowników zewnętrznych: urzędów gmin, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, turystów, mieszkańców powiatu (za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez przeglądarki www). System będzie wykorzystywany przez straże i służby odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne, szczególnie w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w jednostce administracji samorządowej z dodatkowym uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych, poprzez rozbudowę zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych Powiatu Chełmskiego.

Informatyzacja

osiągnięcie kompletności i możliwie najwyższej jakości kluczowych dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych poprzez informatyzację i aktualizację zasobów źródłowych;

Usługi

zwiększenie ilości i jakości usług świadczonych przez Starostwo drogą elektroniczną jednostkom podległym, służbom itd. - poprzez wdrożenie nowych aplikacji i geoportali;

INSPIRE

uzyskanie interoperacyjności z innymi węzłami IIP poprzez utworzenie metadanych geoinformacyjnych i ich publikację w portalu metadanych oraz wdrożenie usług INSPIRE;

Infrastruktura

rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i modernizację sieci teleinformatycznej Starostwa.

Portale Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Chełmskiego

W ramach projektu zostały udostępnione dla społeczeństwa trzy portale - System Informacji Przestrzennej, Portal Geodety oraz Platforma Edukacyjna

SIP Chełm

Platforma iMap .

Portal Geodety

Map EWID

E-Learning

Internetowa platforma informacyjni szkoleniowa

Platforma Edukacyjna

Internetowa platforma informacyjni szkoleniowa w zakresie obsługi i pracy z produktami projektu „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”

więcej ...


Kontakt

Zapraszamy do współpracy

 • telefon: 82 562 75 01
 • email: starostwo@powiat.chelm.pl
 • adres: Starostwo Powiatowe w Chełmie 22-100 Chełm plac Niepodległości 1